Biohof Eyelen  |  Eyelen 2  |  6468 Attinghausen  |  Tel. +41 78 664 45 93